Souhlas se zpracováním osobních dat a zásady ochrany osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas Moravskému lesnickému institut, z. ú. se sídlem v Uhřicích, č. p. 295, 686 34, IČ: 01458353 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení;
- E-mail;
- Telefonní číslo;
- Adresa bydliště nebo instituce, z které se osoba hlásí.

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel např. organizace semináře, kurzu, konference, přednášky nebo školení, či lesnického poradenství, dále smlouvy o výkon funkce odborného lesního hospodáře, pokud o to fyzická osoba projevila zájem. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu
trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu. Nejdéle však 1 rok od souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e mailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný není oprávněn na základě tohoto souhlasu s údaji pracovat.

5. Dle GDPR máte právo:

- Vzít souhlas kdykoliv zpět;
- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.