Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky o poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní Moravský www.moravskyles.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

Moravský lesnický institut, z. ú.
se sídlem
Uhřice č. p. 295, 686 34
IČ: 01458353
DIČ: CZ01458353

zapsaném v rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl U, vložka 218

Adresa pro doručování:
Moravský lesnický institut, z. ú.
Uhřice č. p. 295, 686 34
Telefonní číslo: +420 774 830 619
Kontaktní e-mail: nebo info@moravskyles.cz nebo holusova.katerina@seznam.cz


jako poskytovatelem služeb
Vámi jako odběratelem služeb

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.
 

Nabízíme Vám účast na našich odborných seminářích, kurzech, konferencích, přednáškách, školeních anebo realizaci lesnického poradenství, zpracování expertních vyjádření, studií či výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále společně jen jako „služby“). Různé varianty našich služeb včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena za služby je uvedena na webovém rozhraní u konkrétní nabídky služeb, upřesněná Vám bude sdělena po vyplnění objednávky e-mailovou formou před podáním závazné objednávky.
 

Pokud objednáváte služby na našem webovém rozhraní jako fyzická osoba a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, tak zde vystupujete jako spotřebitel a můžete dále uplatňovat svá zákonná práva. Pokud neobjednáváte jako spotřebitel, tak se nejedná o spotřebitelskou smlouvu a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 

Jako spotřebitel máte především: právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku; právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).
 

Právní vztah mezi Vámi se řídí následujícími dokumenty: těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní; v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:  zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem). 
 

Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
 

Naše služby si můžete objednat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, a Vaše kontaktní údaje. Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. O obdržení objednávky Vás budeme informovat mailem nebo telefonicky. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. 
 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve. V některých služeb, např. poradenství nebo výkon funkce odborného lesního hospodáře, uzavíráme zvláštní smlouvy dle charakteru poskytované služby. 
 

Cena za služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za odborný seminář ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
 

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY a POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.
 

Cena je splatná bezhotovostně před realizací služby (v případě poradenství nebo výkonu funkce odborného lesního hospodáře záleží na konkrétních smlouvě dle smluvních podmínek). Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn, okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od smlouvy můžete tehdy, pokud Vám objednaná služba poskytnuta nebyla poskytovatelem služeb ve sjednaném termínu. Pokud uvedené objednané služby nevyužijete v den konání objednané služby, nelze již od smlouvy odstoupit a má se za naplněnou. 
 

Od smlouvy můžete také odstoupit ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
 

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali. Finance vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
 

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.
 

Poskytovatel služeb si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout; plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním; v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud, jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
 

PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s reklamačním řádem. Reklamační řád Vám bude zaslán na Vaši žádost.
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. 
 

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením či datovou schránkou. 
 

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023